Rekrutacja do projektu 'MĄDRY PRZEDSZKOLAK'

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego ogłasza nabór do projektu 'MĄDRY PRZEDSZKOLAK' O NR RPPD.03.01-IZ.00-20-0114/16, który jest współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Projekt realizowany jest przez Gminę Nowe Piekuty, będącą organem prowadzącym Punkt Przedszkolny 'Wesoły Promyk', ul. Główna 2, 18-212 Nowe Piekuty.

Regulamin rekrutacji.pdf

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ