Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532) w Zespole Szkół w Nowych Piekutach w roku szkolnym 2015/2016 udzielana będzie w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów pomoc psychologiczno-pedagogiczna w postasi:

  • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
  • zajęć rewalidacyjnych,
  • zajęć terapii pedagogicznej,
  • zajęć logopedycznych,
  • gimnastyki korekcyjnej,
  • SKS,
  • kół przedmiotowych,
  • koła muzycznego,
Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ