PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁA  PODSTAWOWA

IM. KS. ROCHA MODZELEWSKIEGO

z oddziałami gimnazjalnymi

w NOWYCH PIEKUTACH

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

PLAN  PRACY

RADY SAMORZĄDU

UCZNIOWSKIEGO

 

 

 

Uchwalony na zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego w dniu 2 października 2017 r.

 

 

Zadania ogólne realizowane w ciągu całego roku szkolnego:

 1. organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków    szkolnych;

 2. przedstawianie statutowym organom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie roli rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

 3. współpraca z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

 4. współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań  i różnych form zajęć pozalekcyjnych;

 5. dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 6. współpraca z nauczycielem odpowiedzialnym za stronę internetową szkoły w celu informowania o swojej działalności i promowania podejmowanych przedsięwzięć;

 7. wspieranie akcji charytatywnych;

 8. zapobieganie konfliktom między uczniami, między uczniami a nauczy-cielami, a w przypadku pojawienia się takich konfliktów zgłaszanie ich poprzez Opiekuna Samorządu Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej.

   

   

  Instytucje współpracujące z Radą Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach:

  *Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w No-wych Piekutach;

  *Klub Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach;

  *Szkolne Koło Caritas w Nowych Piekutach;

  *Samorząd Gminy Nowe Piekuty.

   

   

  Zadania szczegółowe:

MIESIĄC

ZADANIA DO REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

wrzesień

*przeprowadzenie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

ustępująca Rada SU, Szkolna Komisja Wy borcza

 

*wybranie Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Rada SU

 

*zorganizowanie pracy Rady Samorządu Uczniowskiego i sekcji SU

Rada SU we współpracy z Opiekunem SU

 

*opracowanie Planu pracy Rady Samorządu Uczniow-skiego na rok szk. 2017/2018.

Rada SU we współpracy z Opiekunem SU

 

październik

*przeprowadzenie klasowych debat na temat samorządności uczniów i treści Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

samorządy klasowe we współpracy z wychowawcami

 

*przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Przewodniczący Rady SU, sekcja kulturalna we współpracy z Opie-kunem SU i Radą Rodziców

 

*Nasza BIAŁO-CZERWONA – akcja promująca wywieszanie flag państwowych z okazji Święta Niepodległości

sekcja informacyjna SU

 

listopad

 

 

 

 

 

*zorganizowanie porządkowania terenu
i zapalenie zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej w związku z uroczystościami Wszystkich Świętych i Dniem Niepodległości

sekcja porządkowa, samorządy klasowe

 

 

*Jak szanujemy podręczniki? – wyrywkowa akcja kontrolna

sekretarz SU,        sekcja porządkowa

 

*zorganizowanie andrzejkowej dyskoteki

sekcja kulturalna,
samorządy kl. IIIa gim., IIIb gim., IVa

 

grudzień

*przygotowanie imprez mikołajkowych
w poszczegól- nych klasach (na zasadzie do- browolności)

samorządy klasowe we współpracy
z wychowawcami

 

*zadbanie o świąteczny wystrój sal szkolnych

samorządy klasowe, sekcja kulturalna

 

*uczestnictwo w akcji charytatywnej „Bożonarodzeniowy dar serca”

skarbnik SU we współpracy z Kołem Caritas

 

*pomoc w organizowaniu wigilii szkolnej
i klasowych spotkań opłatkowych

 samorządy klasowe we współpracy
z organizatorami uroczystości

 

styczeń

*opiniowanie propozycji śródrocznych klasyfikacyj-nych ocen zachowania

Rada SU

 

 

*pomoc w organizowaniu szkolnej choinki noworocznej

sekcja porządkowa we współpracy
z organizatorami uroczystości

 

*opracowanie sprawozdania z działalności SU
w I półroczu i przedłożenie go Dyrektorowi
 i Radzie Pedagogicznej

Rada SU

 

luty

*zorganizowanie szkolnych walentynek

sekcja kulturalna

 

*zorganizowanie karnawałowej dyskoteki

sekcja kulturalna,
samorządy kl. IIa gim., IIb gim., IVb

 

marzec

*uczestnictwo w akcji charytatywnej „Jałmużna wielkopostna”

skarbnik SU we współpracy z Kołem Caritas

 

*zorganizowanie obchodów Dnia Kobiet

 

chłopcy – członkowie Rady SU
we współpracy z Opiekunem SU

 

*pomoc w zorganizowaniu obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej

Rada SU we współpracy
z organizatorami uroczystości

 

kwiecień

*pomoc w zorganizowaniu obchodów Dnia Sybiraka

Rada SU we współ- pracy z Klubem Wnuka Sybiraka i organizatorami uroczystości

 

*pomoc w przygotowaniu sal na  egzamin gimnazjalny

sekcja porządkowa we współpracy
z zespołami nadzorującymi

 

*Nasza BIAŁO-CZERWONA – akcja promująca wywiesza-nie flag państwowych z okazji Dnia Flagi i Święta 3 Maja.

sekcja informacyjna SU

 

maj

*pomoc w zorganizowaniu
XV Dni Gimnazjalistów

Rada SU i wszystkie sekcje

 

*zorganizowanie wiosennej dyskoteki

sekcja kulturalna, samorządy kl. VII, VI, V

 

*zebranie propozycji przebiegu Dnia Dziecka
i współudział w organizacji imprezy

sekretarz SU,       
sekcja informacyjna

 

czerwiec

*opiniowanie propozycji rocznych klasyfikacyjnych ocen zachowania

 Rada SU

 

*zorganizowanie balu poże-gnalnego trzecioklasistów

samorządy oddziałów gimnazjalnych we współpracy z wychowawcami                    

 

*opracowanie sprawozdania z działalności SU w roku szk. 2017/2018 i przedłożenie go Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej

Rada SU

 

 

                                                          

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
Realizacja:AKTIZ